Αχαλασία οισοφάγου

 • Σπάνια νόσος (0,5 ανα 100.000)
 • Εμφάνιση εξίσου στα 2 φύλλα
 • Συχνότερα σε ενήλικες 25-60 ετών

Χαρακτηρίζεται απο

 • Ατελής χάλαση του ΚΟΣ μετα απο κατάποση
 • Απουσία περισταλτικών κινήσεων στον κατώτερο οισοφάγο
 • Προοδευτική διάταση αυτού
 • Αυξημένος κίνδυνος για Ca οισοφάγου

Ανατομία-Οισοφάγου

 • Ινομυώδης σωλήνας(μήκους 25cm)
 • Εκτείνεται απο το φάρυγγα εως τον οισοφάγο
 • Τραχηλική,θωρακική,κοιλιακή μοίρα
 • Διέρχεται πίσω απο το αορτικό τόξο και το δεξιό κύριο βρόγχο
 • Εισέρχεται στην κοιλιακή χώρα απο το οιοφαγικό τρήμα

Υφή

 • Βλενογόνος
 • Υποβλενογόνιος
 • Μυικός
 • Ινώδης

Ιστορική αναδρομή

 • Πρώτη περιγραφή πριν απο 300 χρ.
 • Πρώτο όνομα «καρδιόσπασμος»
 • Thomas Willis (1621-1675)
 • περιέγραψε ασθενή που αδυνατούσε να καταπιεί
 • οφείλοταν σε στένωση του κατώτερου οισοφάγου
 • κατασκεύασε τον πρώτο διαστολέα απο οστό φάλαινας
 • αντιμετώπισε πρώτη φορά επιτυχώς τη νόσο

Ιστορική αναδρομή

 • 1914 Ernst Heller (1877-1964) - Πρώτη επιτυχής καρδιομυοτομή
 • 1918 De Brune Croenueldt και Zaaijer - Τροποποίηση της μυοτομής κατα Heller. Η αρχική τεχνική υπήρξε πολύ παρεμβατική

Παθοφυσιολογία της νόσου

Αποτέλεσμα

 • Απώλειας γαγγλιονικών κυττάρων μυεντερικού πλέγματος
 • Βλάβης μεταγαγγλιονικών νεύρων που διευκολύνουν τη χάλαση του ΚΟΣ

Κλινική εικόνα

 • Δυσφαγία (στερεά-υγρά) (82-100%)
 • Παλινδρόμηση (56-97%)
 • Απώλεια βάρους (30-91%)
 • Θωρακικό άλγος (17-95%)
 • Οπισθοστερνικό καύσος (27-42%)

Διάγνωση

 • Ακτινολογικός έλεγχος
 • Μανομετρία (gold standard)
 • Ενδοσκόπηση

Ακτινολογικός έλεγχος

 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Οισοφαγογραφία
 • Βιντεοακτινοσκόπηση με κατάποση
 • Παθολογικά ευρήματα
  • Υγραερικά επίπεδα
  • Εικόνα ράμφους πτηνού
  • Καθυστέρηση διάβασης τροφής

Μανομετρία

 • Απουσία περισταλτικών κυμάτων
 • Ατελής χάλαση ΚΟΣ
 • Αυξημένη πίεση ΚΟΣ
 • Αυξημένη ενδοσκοπική πίεση

Ενδοσκόπηση

 • Αποκλεισμός δευτεροπαθών αιτίων

Θεραπεία

 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Βουτιλική τοξίνη
 • Διαστολή οισοφάγου
 • Χειρουργική αντιμετώπιση

Φάρμακα

 • Αναστολείς διαύλων ασβεστίου
 • Νιτρώδη μακράς διαρκείας
 • Αντιχολινεργικά
 • Β-αδρενεργικοί αγωνιστές
 • Θεοφυλλίνη

Βουτιλική τοξίνη

 • Έγχυση τοξίνης αλλαντίασης
 • Παράλυση ΚΟΣ βελτίωση δυσφαγίας
 • 60-85% pt. ανακούφιση
 • 50% pt. επανεμφάνιση συμπτωμάτων εντός 6 μηνών
 • ‘Ενδειξη σε pt. που δεν δύναται να υποβληθούν σε άλλες θεραπείες

Διαστολή

 • Μη χειρουργική θεραπεία
 • Διαστολή μυικών ινών ΚΟΣ
 • Για pt. με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης
 • Εφαρμογή διαστολών κατ’επανάληψη
 • 60-80% pt. ανακούφιση απο δυσφαγία
 • 50% pt. επανάληψη σε 5 yrs
 • Μειωμένη αποτελεσματικότητα μετα τη δεύτερη εφαρμογή

Μυοτομή

 • Εξαιρετικά αποτελέσματα(90-95%)
 • Gold Standard
 • 1914 Ernst Heller «διπλή μυοτομή»
 • Τροποποιήθηκε απο τον Zaaijer «μονή μυοτομή»
 • Διαθωρακική ή διακοιλιακή προσπέλαση
 • Λαπαροσκοπική μυοτομή(θωρακοσκοπική)
 • Ρομποτική κατα Heller μυοτομή
 • Μυοτομή-ενδείξεις
 • Νέοι ασθενείς < 40 yrs
 • Επιμένοντα συμπτώματα παρα την εφαρμογή Botox/Διαστολής
 • Επιλογή του ασθενούς
  • μικρότερο ρισκο
  • καλύτερα αποτελέσματα
  • μακροχρόνια αποτελέσματα

Μυοτομή-τεχνική

 • Παρασκευή του οισοφάγου
 • Περιβρογχισμός αυτου με σωλήνα Penrose
 • Τοποθέτηση καθετήρα folley διαμέσου μικρής γαστροτομής
 • Έλξη οισοφάγου προς τα κάτω με τη βοήθεια του penrose

Μυοτομή-τεχνική

 • Διατομή μυικού χιτώνα
 • Κεντρική-περιφερική επέκταση αυτής
 • Αντιπαλινδρομική επέμβαση
 • Έλεγχος διαφυγής

Μυοτομή-επιπλοκές

 • Δυσφαγία
 • ΓΟΠ
 • Άμεση ή σε δεύτερο χρόνο ρήξη

Αχαλασία-χειρουργική θεραπεία

Ποιά χειρουργική τεχνική πρέπει να ακολουθούμε?

Έχει νόημα η αντιπαλινδρομική επέμβαση?

Αχαλασία-χειρουργική θεραπεία

Διαθωρακική προσπέλαση

 • Εξαιρετικά αποτελέσματα
 • Λιγότερη ΓΟΠ συγκριτικά με την διακοιλιακή
 • Μικρότερη σε μήκος μυοτομή

Διακοιλιακή προσπέλαση

 • Καλύτερα αποτελέσματα απο την διαθωρακική
 • Λιγότερη δυσφαγία
 • Περισότερη ΓΟΠ
 • Μεγαλύτερη μυοτομή

Λαπαροσκοπική θεραπεία

 • Ελάχιστες σε μέγεθος τομές (5mm)
 • Εισέρχονται στην κοιλιά λαπαροσκόπιο/εργαλεία.
 • Τομή στον μυικό χιτώνα του οισοφάγου.
 • Αν κριθεί απαραίτητο συνοδεύεται απο θολοπλαστική.
 • Χρόνος επεμβάσεως 2 ώρες.
 • Χρόνος νοσηλείας 2 ημέρες.
 • Λιγότερος πόνος
 • Λιγότερο μετεγχειρητικό stress.
 • Ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Αχαλασία-χειρουργική θεραπεία

 • Εξαιρετικά αποτελέσματα
 • Η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται απο το χειρουργό
 • Αντιπαλινδρομική επέμβαση απαραίτητη στην διακοιλιακή προσπέλαση

Παρουσίαση περιστατικού

Ασθενής 38 ετων

 • Ύψος 1,70 cm
 • Βάρος 80 kgr

Ατομικό ιστορικό

 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Υπερχοληστερολαιμία
 • Εγκ. αιμορραγία
 • Ψυχωσική συνδρομή
 • Αλλεργίες(μορφίνη/πενικιλίνη)

Κλινική εικόνα παρούσας νόσου

 • Δυσφαγία (στερεά/υγρά)
 • Παλινδρόμηση τροφής(ΓΟΠ)
 • Οπισθοστερνικό καύσος
 • Απώλεια βάρους

Παρακλινική διερεύνηση

 • Ακτινογραφία θώρακος
  • Χωρίς εικόνα πνευμονικης νόσου
  • Υγραερικά επίπεδα
 • Βαριούχο γεύμα
  • εικόνα ράμφους πτηνού
  • καθυστέρηση διάβασης
 • Μανομετρία (Gold standard)
  • Απουσία περισταλτικών κυμμάτων
  • Αυξημένη ενδοσκοπική πίεση
  • Αυξημένη πίεση ΚΟΣ
  • Ατελής χάλαση ΚΟΣ
 • Ακτινογραφία θώρακος
  • Γενική αίματος/βιοχημικός έλεγχος
  • Καρδιολογική εκτίμηση
  • Διασταύρωση 1ΜΣΕ
 • Είδος επέμβασης - Λαπαροσκοπική μυοτομή κατα Heller
 • Αντιπαλινδρομική επέμβαση - Θολοπλαστική κατα Dor

Μετεγχειρητική πορεία νοσηλείας

Χωρίς επιπλοκές - Εξιτήριο με το πέρας 4 ημερων

Παρακολούθηση κλινικής πορείας

 • 1 μήνα μετά χωρίς συμπτώματα νόσου
 • 3 μήνες μετά χωρίς συμπτώματα νόσου
 • 6 μήνες μετά χωρίς συμπτώματα νόσου
Λαπαροσκοπική Xειρουργική
είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη χειρουργική που επιτρέπει...

Εμπειρίες ασθενών

My personal experience has been great. I would highly recommend this clinic, the doctors and nurses. The facilities are very clean and comfortable. The information and pre-op is extremely detailed. I felt comfortable and in good hands throughout my entire stay. Well worth the money.
S. Dodson
|
Lost over 116 pounds in 10 months with the vertical sleeve gastrectomy